6 بهمن 1387
توسط: سیاوش

هایپریک ۳۰

باز هم یه آخر هفته ی دیگه ! 

داشتم فکر می کردم که تا یه مدت دیگه دنیا به واسطه ی رشد تکنولوژی و افزایش روند ماشینیزم و جمعیت و تبعات دیگه ش ، به وضعی می رسه که نیازمند تصاویر و تعابیر و رنگ ها و شیوه های دیدن و لذت بردن ما میشه ! آره ما ! من فکر می کنم این یک مکتب و نگرش و حتی شاید یک دین جدید داره میشه ! مکتب ویدرها ! هایپریک ها ! در ادامه ی این پیش بینی گفتم که من این جریان رو نظام مند می کنم ! من هوشمندش می کنم و نمیزارم به هرز بره این همه هنر و انرژی که به آسونی هم بدست نمیاد و برای من ارزش بسیاری داره ! ایده ش رو دارم و دارم سعی می کنم به زودی اولین قدمش رو بردارم ! آخه اعتقاد دارم تاریخ سازه !   

 

۴ بهمن ماه ۸۷