6 اردیبهشت 1388
توسط: سیاوش

هایپر عکس ۴۱

 

 

یه عصر هایپری ! کره خوری و مابقی ماجرا ! 

 

 

 

و خونه ی خاطرات و لهو و لعب و تفریحات سالم و ناسالم ما! هر جای این خونه با خودش خاطره ای رو به همراه داره! اکثرشونم مگو اند آخه !